boosLaagdrempelige hulp voor ouders van kinderen met druk en opstandig gedrag

Veel kinderen hebben last van druk en/of opstandig gedrag. Dit kunnen zowel kinderen zijn met een diagnose ADHD of ODD (gedragsstoornis), maar ook kinderen die lastig gedrag laten zien zonder dat zij een diagnose hebben. Dit gedrag kan soms een grote belasting zijn voor ouders. Veel ouders hebben dan ook behoefte aan handvatten voor het aanpakken van dit gedrag. Hier zijn ouderprogramma’s voor beschikbaar. Nadelen van deze programma’s zijn dat deze vaak alleen kunnen worden gevolgd met hulp van een psycholoog en dat ouders ervoor naar een instelling moeten komen. Hierdoor is de drempel om ermee te starten vaak hoog.

Recentelijk is er door de Vrije Universiteit (Amsterdam) in samenwerking met Accare/Rijksuniversiteit (Groningen) een nieuwe zelfhulp oudertraining ontwikkeld: “Aan de Slag met Druk en Opstandig Gedrag”. Dit programma is gebaseerd op bestaande (bewezen werkzame) oudertrainingen, maar kunnen ouders zelfstandig doorlopen. Dit maakt de training in Nederland uniek. Hiermee proberen we laagdrempelige hulp te bieden aan ouders van kinderen met druk en opstandig gedrag en proberen we te voorkomen dat probleemgedrag van kinderen erger wordt. Uit het eerste onderzoek is gebleken dat het ouderprogramma zorgt voor vermindering van gedragsproblemen bij kinderen en en dat het zorgt voor verbeterde opvoedvaardigheden van de ouders. 

Onder het kopje Oudertraining vindt u alle informatie over de oudertraining.